Prices

Single: 110 lei

Deluxe Single: 120 lei

Double: 130 lei

Deluxe Double: 160 lei

Triple: 160 lei

*Price includes breakfast